vineri, 31 iulie 2009

Mănăstirea Polovragi - Polovragi Monastery

Mănăstirea Polovragi, mănăstire de maici cu hramul Adormirea Maicii Domnului, interesant monument arhitectonic din Ţara Românească de secol XVII. Complexul mănăstiresc Polovragi este amplasat la poalele muntelui Piatra Polovragilor în apropierea Cheilor Olteţului, la marginea localităţii Polovragi din judeţul Gorj. Este aproape de Peştera Polovragi, pe care a şi administrat-o timp de 300 de ani. Manastirea este construită în stilul bizantin. Mănăstirea Polovragi are o vechime de 500 de ani (1505), ctitori de început ai acestui lăcaş sunt Radu si Pătru, fiii lui Danciul Zamona, menţionaţi intr-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr (1477-1481). Timp de peste un secol si jumătate, documentele nu mai pomenesc nimic despre acest sfânt lăcas, pentru ca în anul 1645, satul Polovragi să fie în stăpânirea lui Danciu Pârâianu, fiul lui Hamza. Danciu Pârâianu a zidit biserica pe vechile temelii, asa cum se proceda frecvent în epocă, păstrând partea cea bună a acestora. După Danciul Pârâianu şi înaintaşii acestuia, Constantin Brâncoveanu poate fi socotit, al treilea ctitor al Mănăstirii Polovragi. Pictura bisericii este deosebit de valoroasă atât în ceea ce priveşte iconografia cât şi execuţia tehnică. Ea a fost executată în anul 1713 de Constantin Zugravul. De o parte şi de alta a intrării în pridvor se pot admira cele două reprezentări, iconografice, unice în ţara noastră ale mănăstirilor româneşti închinate la Sfântul Munte Athos. Chiliile şi celelalte încăperi ale mănăstirii sunt orânduite în jurul bisericii pe laturile de est, sud şi vest, formând alături de zidul de incintă de pe latura de nord o adevărată cetate de apărare. Intrarea în incintă se realizează pe latura de sud printr-o poartă masivă deasupra căreia se înalţă clopotniţa ridicată în epoca lui Constantin Brâncoveanu. Printr-o poartă din zidul nordic al incintei mănăstirii se pătrunde în cea de-a doua incintă unde se află bolniţa, ctitorie a egumenului Lavrentie, la 1732, fiind pictată la 1738 de Gheorgheie şi Ionu - zugravi.
(sursa: Wikipedia)
(fotografii: Pozaru)

Monastery Polovragi is a very interesting architectural monument of XVII century Romanian Country. The monastic complex is located at the foot of the mountain Polovragi Stone near Gorges Oltetului. It is near the cave Polovragi, which he and administered it for 300 years. The monastery is built in Byzantine style. Monastery Polovragi is 500 years old (1505), founders of the top of this temple is Radu and Pătru, children of Danciul Zamona, mentioned in a decree issued on January 18th 1480 by Prince Basarab the Younger (1477-1481). For over a century and a half, the documents do not mention anything about this holy temple, because in 1645, the village is in the possession Polovragi Paraianu Danciu's son, Hamza. Danciu Paraianu built on the old church foundations, as is often proceed at the time, keeping the better part of them. After Danciul Paraianu and its predecessors, Constantin Brâncoveanu can be considered, the third founder of the monastery Polovragi. Painting the church is particularly valuable both in terms of iconography and technical execution. She was painted in 1713 by Constantin Painter. The one side of the porch entry can admire the two representations, iconographic, unique in our country dedicated to Romanian monasteries of Mount Athos. Cells and other rooms of the monastery are ordered around the church on the east side, south and west, forming with the chamber wall on the northern side of a real fortress. Entrance on site is done on the south side through a gate above the massive bell tower which rises high in the era of Constantin Brâncoveanu. By wearing the northern wall of the monastery to enter into the second chamber where the infirmary, founded by abbot Lavrentie in 1732, was painted in 1738 by Gheorgheie and Ionut - painters. (source: Wikipedia)
(photo: Pozaru)miercuri, 29 iulie 2009

Mănăstirea Horezu (Mănăstirea Hurezi) - Horezu (Hurezi) Monastery

Mănăstirea Horezu (Mănăstirea Hurezi), cea mai de seamă ctitorie a domnului martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714), a fost construită între anii 1690 şi 1693, biserica mare a aşezământului fiind târnosită la 8 Septenbrie 1693.
Lăcaşul este o remarcabilă realizare a artei brâncoveneşti, care se distinge prin originalitate, măestria liniilor şi culorilor.
Mănăstirea Horezu face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO.
(sursa: Wikipedia)
(fotografii: Pozaru)


Horezu monastery (Monastery Hurezi), the most important foundation of Mr. Constantin Brâncoveanu martyr (1688-1714), was built between 1690 and 1693, large church of the settlement was consecrated on 8 Septenbrie 1693.  Abode is a remarkable achievement of Brancovenesc art, which is distinguished by originality, craftsmanship and color lines.
Horezu monastery is part of  UNESCO World Heritage.
(source: Wikipedia)
(photo: Pozaru)